Anticimex: Problem med fåglar ökar i Sverige - ny teknik för bättre fågelsäkring

Pressmeddelande

Anticimex märker en ökad efterfrågan på hjälp mot störande fåglar, främst måsar och duvor. Under 2023 genomförde Anticimex 6 procent fler insatser mot fåglar jämfört med året innan. För att få fåglarna att bygga bo på andra platser än på hustaken breddar Anticimex sin fågelsäkring med ny teknik för navigationsstörning.

Collage där Anticimex fågelsäkrar med navigationsstörning och fågelexpert Magnus Rosenholm

Fåglar uppskattas av många och är ett välkommet inslag i naturen, men i våra städer kan de skapa en del bekymmer. Fåglarnas frätande spillning skadar fasader och tak samt täpper igen stuprör och hängrännor vilket kan leda till fuktskador. De kan bära smittsamma sjukdomar, bakterier och parasiter som sprids via spillningen. Vissa fåglars skränande kan även upplevas som störande, liksom när de blir alltför närgångna. Under häckningsperioden mellan april och juli kan vissa fåglar till och med vara aggressiva.

Anticimex statistik visar att insatserna mot fågelproblem ökar.Under 2023 genomförde Anticimex 4 766 fågelsäkringsinsatser runtom i landet, en ökning på 6 procent jämfört med 2022. Det är främst stora byggnader och flerbostadshus som får problem med fåglar, men även restauranger med uteserveringar drabbas allt mer.

Ju mer vi bygger ut våra städer, desto mer problem får vi med fåglar, säger Magnus Rosenholm, fågelexpert på Anticimex. Vi bygger gärna sjönära, där många fåglar också vill bygga bo. Sedan ger tak och balkonger skydd till fåglarnas bon, och bristfällig sophantering samt nedskräpning ger lättillgänglig föda.

För att slippa problem med fåglar behöver man fågelsäkra byggnader, det vill säga stänga ute och avskräcka fåglarna från att slå sig ner på platser där de stör människor. Det kan röra sig om optiska och akustiska fågelskrämmor eller byggnadstekniska åtgärder som piggar, vajrar och nät. I år utökar Anticimex fågelsäkringen med en ny teknik - navigationsstörning med hjälp av elektromagnetiska fält. Det gör att fåglarna tillfälligt inte kan orientera sig och flyger då förbi taket istället för att slå sig ner. Tekniken används på tusentals platser runt om i världen, exempelvis på Heathrow flygplats, men är ny i Sverige. Anticimex har precis gjort den första installationen på ett äldreboende i centrala Uppsala.

– Den nya tekniken för navigationsstörning är skonsam för fåglarna och har visat sig vara väldigt effektiv, säger Magnus Rosenholm. Vi behöver alltid utvärdera vilken metod som är bäst för varje specifik byggnad. Men gemensamt för alla metoder är att man ska fågelsäkra sin byggnad innan häckningsperioden börjar i april.

De fåglar som orsakar flest problem är måsfåglar och stadsduvor. Måsar bygger bon högt upp och försvarar sitt revir under häckningsperioden. Duvor lever i flock och en duva producerar ungefär 12 kilo spillning per år.

Så fågelsäkrar du byggnaden mot stadsduvor

  • Duvor häckar året runt men framför allt under vår och sommar och upp till fyra gånger per år under gynnsamma förhållanden.
  • Duvor tycker särskilt om att bygga bo på avskilda ytor högt upp, exempelvis på balkonger eller i skrymslen på byggnader.
  • På senare år har fler upplevt problem med häckande duvor under solcellspaneler. Om byggnaden har skrymslen där fåglar kan uppehålla sig, bygg igen dem eller sätt upp exempelvis nät eller piggar som hindrar fåglarna från att slå sig ner.
  • Mata inte duvor, även om du menar väl. Det ökar risken att fåglar bygger bo i anslutning till byggnaden och fågelmatningen kan också locka till sig andra skadedjur som råttor och möss.
  • Håll hängrännor rena från spillning och bomaterial. Använd skyddsutrustning när du hanterar spillning och bomaterial för att minska risken för smitta. Du kan också ta professionell hjälp.

Så fågelsäkrar du byggnaden mot måsfåglar

  • Måsfåglarnas häckningssäsong är i slutet av april. Det är framför allt under häckningsperioden som måsfåglar är högljudda och upplevs aggressiva om de känner att deras bo eller ungar är hotade.
  • Minska födotillgången. Säkerställ att sophanteringen och komposten inte är exponerad och drar till sig måsar.
  • I städer kan måsar bygga sina bon på oåtkomliga platser, exempel tak, skorstenar eller terrasser. Montera vajrar eller linor på taket så att måsarna inte kan landa där. Det är också bra att sätta plåthuv över skorstenen.
  • Om du har stora problem med måsar kan det vara effektivt att använda navigeringsstörande fågelskrämmor som gör att måsarna väljer att inte landa på byggnaden.

Välj land