Köpa hus

Det är du som köpare som ska undersöka huset

Många husköpare har en bild av att alla fel och brister som upptäcks efter tillträdet är dolda fel som säljaren har ett juridiskt ansvar för och ska bekosta. Men så är det ofta inte.

Det är du som köpare som har det största ansvaret att kontrollera husets skick det är reglerat i jordabalken. Din undersökningsplikt är omfattande och har du inte fullgjort den kan du varken kräva ersättning eller avdrag på köpeskillingen eller häva köpet på grund av fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.

Du som köpare är ansvarig för fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning och som inte är dolda fel, men som kan finnas i ett hus på grund av husets ålder eller skick. Vi har valt att kalla dem osynliga fel.

Huset ska ha en energideklaration

Alla hus som säljs ska vara energideklarerade. Det är säljarens ansvar att se till att en energideklaration finns tillgänglig senast när ni upprättar köpekontraktet. Om den saknas har du rätt att utföra en inom sex månader på säljarens bekostnad.

Det kan vara svårt att upptäcka fel

I stort sett alla hus, oavsett om det är nytt eller gammalt, har någon form av brist eller skada som antingen innebär att en skada redan finns eller att det finns risk för en skada. Inte ens nya hus är alltid problemfria.

Alla byggnadsdelar i ett hus utsätts dagligen för slitage, dels från naturen, exempelvis av fukt och temperatur, men även vår livsstil och dagliga rutiner påverkar huset. Ett hus, oavsett ålder, kräver kontinuerligt underhåll.

Vissa konstruktioner drabbas oftare än andra av fukt- och mögelskador och betecknas därför som riskkonstruktioner. Problemet är att fel som finns i dessa inte alltid är så lätta att upptäcka. Du bör därför som köpare vara extra uppmärksam på dessa konstruktioner. Några exempel på riskkonstruktioner är tak, vind, krypgrund, fönster och källare.

Välj land