Familj i ett kök i villa med pappa som läser en bok för ett barn i fåtölj

Säljarförsäkrat villa och fritidshus

Trygg husaffär för alla

Innan din kunds bostad läggs ut till försäljning gör en av våra tekniker en försäkringsbesiktning av bostaden. Försäkringsbesiktningen har till syfte att avgöra om och till vilken omfattning en försäkring mot dolda fel kan tecknas hos oss. Besiktningen och protokollet är också en viktig del av beslutsunderlaget vid en fastighetsaffär och ger både säljaren och köparen en bild av byggnadens skick inför överlåtelsen.

Detta ingår vid besiktningen

 • Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar
 • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.
 • Fuktindikering i våtutrymmen och okulär kontroll av golv och väggar
 • Gradering av upptäckta brister och risk för skador
 • Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning. Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrund och yttertak.
 • Fuktmätning

Detta gäller dolda fel-försäkringen för

 • Om köparen riktar ett krav mot säljaren som grundas på fel i byggnaden i enlighet med Jordabalken 4:19 (så kallat dolt fel) och som omfattas av försäkringen gäller försäkringen enligt nedan. Med dolt fel menas; fel som köparen inte kände till vid köpet och som köparen inte heller kunnat upptäcka vid en undersökning av fastigheten
 • Täcker professionell utredning och utlåtande om ett upptäckt fel verkligen är din kunds ansvar enligt lagen
 • Företräde av dina kunder i domstol vid en rättslig tvist och ersätter kostnader som de kan bli skyldiga att betala för de dolda fel som omfattas av försäkringen
 • Gäller i tio år från tillträdesdagen
 • Gäller utan självrisk, dock hanteras inte krav understigande 10 000 kr
 • Maxbelopp som kan utbetalas under försäkringsperioden är 1 miljon kronor

Vad krävs för att jag ska kunna erbjuda mina kunder Anticimex Säljarförsäkrat?

För att du ska kunna erbjuda dina kunder vår lösning behöver du vara anknuten mäklare. Läs mer om hur du bli anknuten mäklare här.

Vad kostar Anticimex Säljarförsäkrat?

Premien för Anticimex Säljarförsäkrat är 17 795 kr kr och tecknas genom Anticimex Försäkringar. Premien betalas först när slutkund får tillträde till huset. Om besiktigat hus inte säljs genom dig kommer slutkund inte belastas med någon kostnad för den inledande besiktningen.

Vem kan teckna försäkringen och för vilka objekt?

Säljaren av huset kan teckna försäkring och vara privatperson eller dödsbo. Juridisk person kan teckna försäkringen under förutsättning att verksamheten inte består i att köpa och sälja fastigheter och/eller utföra om-,till- eller nybyggnation eller liknande verksamhet. Försäkringen kan tecknas för villa och fritidshus, med förutsättning att Anticimex genomfört besiktningen.

Några viktiga undantag från försäkringen

 • Fel på system för VVS, ventilation, gas, elektricitet och maskinell utrustning.
 • Fel som grundar sig på krav i byggnadsdel som tillkommit eller renoverats eller på annat sätt åtgärdats efter besiktningstillfället.
 • Krav som har samband med vattnets kvantitet eller kvalitet och fel som består av eller har orsakats av radon eller asbest.
 • Försäkringen gäller inte heller krav som rör fel som du som säljare känt till eller i övrigt förtigit, dolt eller lämnat felaktig eller missvisande uppgift om. Detsamma gäller krav som köparen kan ha till följd av avtal med dig som säljare, utfästelser från säljaren eller annan förespegling om en högre standard än köparen annars haft fog att förutsätta.

Välj land