Integritetspolicy

Anticimex är ett varumärke. När vi använder namnet ”Anticimex”, ”vi” eller ”oss” i denna integritetspolicy avser vi nedan bolag. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det Anticimex-bolag som du har avtal med eller som annars ansvarar för den försäkring som gäller för dig. För vissa personuppgiftsbehandlingar har bolagen ett gemensamt ansvar.

Anticimex AB, organisationsnummer 556032-9285
Anticimex Försäkringar AB, organisationsnummer 502000-8958

1. Varför behandlar Anticimex dina personuppgifter?

Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa och försvara oss mot rättsliga anspråk, genomföra marknads- och kundanalyser, produkt- och affärsutveckling, marknadsföring, sammanställa statistik samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Du kan läsa mer om ändamålen nedan.

1.1 För dig som omfattas av en försäkring, är eller vill bli kund hos oss

1.1.1 För dig som köper någon av våra tjänster

När du köper en tjänst av Anticimex måste vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig och de rättsliga skyldigheter som Anticimex omfattas av. Personuppgifterna kan omfatta identitetsuppgifter, personnummer, uppgift om tjänst, fastighetsinformation m.m. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter.

1.1.2 Kreditupplysningar

Anticimex gör ibland en kreditupplysning innan vi kan ingå avtal med dig. Om en kreditupplysning tas är behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Anticimex sparar inte kreditupplysningen utan antecknar endast om det är möjligt att fullfölja affären. Anticimex har ingen möjlighet att påverka informationen som finns registrerad hos kreditupplysningsföretaget. Har du frågor om innehållet ber vi dig därför kontakta kreditupplysningsföretaget som lämnat informationen. Det framgår av kopian du fått vilket företag som tagit kreditupplysningen.

1.1.3 Webshop & kundutskick

Anticimex behandlar personuppgifter för att kunna skicka dig produkter och hjälpmedel som du har köpt eller beställt. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå och uppfylla avtalet med dig. Personuppgifterna kan omfatta identitetsuppgifter, personnummer, kontaktuppgifter samt order- och leveransuppgifter. Personnummer används i de fall betalningen sker genom t.ex. Klarna och är nödvändigt med hänsyn till vårt ändamål. Klarna AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som krävs för betalningens genomförande.

1.1.4 Skadereglering

Anticimex behandlar dina personuppgifter dels för att kunna fullgöra försäkringsavtalet, dels för att försvara och framställa rättsliga anspråk samt dels vårt berättigade intresse av att kunna hantera skadeärendet.

De personuppgifter som Anticimex kan komma att behandlas vid hanteringen av skadeärendet är normalt namn, kontaktuppgifter, identitetsuppgifter inklusive personnummer, fastighetsbeteckning, eventuellt bild- eller ljudmaterial och din kommunikation med oss. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att kunna säkerställa att du har rätt att göra en skadeanmälan.

1.1.5 Reklamationshantering

Anticimex behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt reklamationsärende. Behandlingen är nödvändig är för att kunna fullgöra avtalet mellan oss. Behandling av personuppgifter sker också för att Anticimex ska kunna fastställa, försvara och hantera rättsliga anspråk. De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om fastigheten, eventuellt bild- och ljudmaterial och din kommunikation med oss. Personnumret är nödvändigt för vår hantering av ditt ärende, t.ex. för att säkerställa rätt parter.

1.1.6 Analyser samt affärs- och produktutveckling

Anticimex kan komma att behandla dina personuppgifter för Anticimex berättigade intresse av att kunna utföra marknads- och kundanalyser samt affärs- och produktutveckling i syfte att utveckla och förbättra Anticimex tjänster. De personuppgifter som kan komma att behandlas är normalt sett kontaktuppgifter, geografisk position, ålder, försäkringsinformation och skadeinformation. Informationen kommer avidentifieras så snart som möjligt.

Anticimex kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med kundnöjdhetsmätningar. De personuppgifter som kommer behandlas är telefonnummer, e-postadress samt de svar du lämnar. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Anticimex berättigade intresse av att utföra kundnöjdhetsmätningar.

1.1.7 Lag- och myndighetskrav

Anticimex kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Dina personuppgifter kan komma att behandlas i samband med t.ex. riskhantering, kapitalkrav, kapitalmodellering, hantering av kundklagomål samt åtgärder för att uppfylla bokföringslagen och andra lag- och myndighetskrav.

1.1.8 För att teckna och administrera försäkringsavtal

Anticimex behandlar dina personuppgifter för att kunna teckna och administrera försäkringsavtal. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra försäkringsavtalet som vi har med dig eller det bolag som du representerar.

Anticimex behandlar dina personuppgifter för att kunna teckna och administrera återförsäkringsavtal samt vid skadereglering med återförsäkringsbolag. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Anticimex eller för Anticimex berättigade intresse.

1.1.9 För dig som uppger hälsoinformation vid din kontakt med oss

Anticimex kan komma att behandla uppgifter om hälsa, t.ex. allergier, i samband med att du beställer en sanering eller om du lämnar en hälsouppgift i ett skadeärende. Den eventuella hälsouppgiften kommer endast att noteras om du uppger den och kommer då behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

1.1.10 För dig som vill ha mer information om våra tjänster

Genom att fylla i formulär på Anticimex webbplats samtycker jag till att Anticimex behandlar mina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla information om Anticimex tjänster och produkter samt statistik. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Anticimex kundservice. Dina personuppgifter kommer då raderas för detta ändamål. Vi kommer annars att gallra dessa personuppgifter inom två år från insamlingstidpunkten. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter på denna sida.

1.1.11 För dig som använder Anticimex mobilapplikation

För att använda Anticimex mobilapplikation och de funktioner som erbjuds inom ramen för den digitala tjänsten behöver du först godkänna de Allmänna villkoren för mobilapplikationen. Godkännande görs inom ramen för användarupplevelsen innan du använder tjänsten för första gången.

Du kan läsa mer om detta här.

1.2 För dig som är försäkringsförmedlare

Anticimex behandlar dina personuppgifter för att du eller din arbetsgivare ska kunna förmedla våra försäkringsprodukter. Anticimex måste behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla de rättsliga krav som ställs på försäkringsförmedlare och för vår verksamhet. De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare och personnummer. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten och för en korrekt identifiering av dig.

För våra anknutna försäkringsförmedlare har vi en integritetspolicy som du kan ta del av här.

1.3 För dig som är kontaktperson för en leverantör eller uppdragsgivare

Anticimex använder dina uppgifter, i din roll som kontaktperson hos en av våra leverantörer eller uppdragsgivare, för att kunna ställa anbudsförfrågningar, teckna avtal, administrera och uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet mellan Anticimex och din arbetsgivare. Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är Anticimex berättigade intresse av att administrera och fullgöra avtal med våra leverantörer och uppdragsgivare överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

1.4 För dig som är kursdeltagare

Anticimex kan komma att behandla dina personuppgifter om du anmält dig som kursdeltagare vid någon av de kurser eller utbildningar vi håller. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller, i det fall vi har ett avtal med din arbetsgivare, vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig den kurs eller utbildning din arbetsgivare har beställt. Personuppgifterna är namn och i förekommande fall kontaktuppgifter, till exempel e-postadress. Om du köpt en kurs eller utbildning från Anticimex som inte bekostats av din arbetsgivare kan Anticimex komma att behandla betalningsuppgifter.

1.5 För dig som tar emot marknadsföring från oss

Mot bakgrund av Anticimex berättigade intresse behandlar Anticimex också personuppgifter för marknadsföring. Det rör sig främst om din e-postadress. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för detta ändamål, se avsnitt Om du inte vill ha någon marknadsföring. Du kan också, i förekommande fall, avanmäla dig från nyhetsbrevet i de mail som skickats ut.

I de fall du meddelat att du inte önskar marknadsföring från Anticimex kommer vi behandla uppgifter om dig i syfte att säkerställa att du inte nås av vår marknadsföring.

1.6 För dig som har kontakt med oss i sociala medier, t.ex. via Facebook

Anticimex behandlar personuppgifter för att kunna svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt. Anticimex behandlar endast de uppgifter som du har lämnat ifrån dig. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig på de sociala medier som vi använder. Vi ber dig vara försiktig om du lämnar uppgifter som kan uppfattas som känsliga eller uppgifter som du inte vill ska vara allmänt tillgängliga. Vi ber dig då istället använda något av våra kontaktformulär som du hittar här.

1.7 För dig som söker anställning hos oss

Har du sökt en anställning hos Anticimex behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan. Behandlingen är nödvändig dels att kunna fullgöra ett eventuellt anställningsavtal och dels vårt berättigade intresse att kunna tillsätta aktuell tjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter, adress, CV, eventuella personuppgifter som du anger i ett s.k. personligt brev samt referenser. Du måste själv informera dina referenser om att deras namn och telefonnummer finns registrerat hos Anticimex för ändamålet att du sökt en anställning hos oss.

1.8 För dig som besöker ett Anticimex-kontor

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkra vår fysiska säkerhet i våra miljöer, normalt genom besöksregistrering i våra lokaler. De personuppgifter som samlas in är namn och kontaktuppgifter samt i vissa fall uppgift om arbetsgivare. Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att kunna upprätthålla fysisk säkerhet på vårt kontor.

2. Hur samlar Anticimex in personuppgifter?

Anticimex behandlar de uppgifter som krävs för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att kunna tillhandahålla en god kundvård. I de fall vi får personuppgifter som vi inte har behov av eller måste spara kommer dessa uppgifter raderas eller avidentifieras så de inte går att härleda tillbaka till dig.

2.1 Direkt från dig

Dina personuppgifter inhämtas främst genom olika kontakter med dig.

2.2 Komplettering av personuppgifter

I vissa fall, för att upprätthålla en god kund- och registervård, kan vi komplettera vissa uppgifter från privata och offentliga register.

2.3 Särskilt för dig som omfattas av en försäkring

Har du tecknat en försäkring som förmedlats av ditt villa-, fritidshus- eller hemförsäkringsbolag kan personuppgifterna överföras från dem till Anticimex.

Om du har tecknat en försäkring via ett annat bolag t.ex. en fastighetsmäklare i samband med köp eller försäljning av fastighet eller lägenhet, kan dina personuppgifter överföras från dem till Anticimex.

Personuppgifterna består av namn, kontaktuppgifter, personnummer, fastighetsbeteckning och liknande upplysningar. Personnummer behandlas för att Anticimex ska kunna säkerställa din identitet.

Om du har ställt krav (reklamation) mot en person som tecknat en ansvarsförsäkring hos oss, kan den försäkrade dela kommunikationen er emellan med Anticimex, inklusive de personuppgifter som framgår där, för att Anticimex ska kunna företräda säljaren i ärendet.

3. Lämnar Anticimex ut personuppgifter till andra?

De uppgifter Anticimex samlar in är främst avsedda att användas av bolag inom Anticimex-gruppen, men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med. För att säkerställa att företagen inte lämnar vidare dessa personuppgifter till något annat företag eller att de av misstag ska förlora dem, upprättar vi alltid ett särskilt avtal genom vilket vi ställer krav på hur företaget ska behandla personuppgifterna. Vi använder oss också regelbundet av sekretessavtal för att skydda dina uppgifter.

3.1 Till externa IT-leverantörer

Vi anlitar ibland företag för exempelvis drift och underhåll av vår IT-miljö eller för de e-tjänster vi tillhandahåller på vår webb. När vi gör det får dessa företag tillgång till de personuppgifter som behandlas i aktuellt system.

3.2 Till externa rådgivare

Vi kan komma att lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav. Det utlämnandet är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

3.3 Till Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter

Anticimex kan komma att dela personuppgifter med Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter. Behandlingen är nödvändig för utlämningen i detta avseende är att kunna uppfylla de rättsliga skyldigheterna som åligger Anticimex eller vårt berättigade intresse att bidra till en pågående brottsutredning.

3.4 I sociala medier, t.ex. Facebook

I den mån du skriver till oss i sociala medier behandlas uppgifterna även av leverantören av det sociala mediet.

3.5 Särskilt för dig som omfattas av en försäkring, är eller ska bli kund

3.5.1 Till kreditupplysningsföretag

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för det fall en kreditupplysning är nödvändig för att kunna teckna avtal med dig. Om du har frågor om kreditupplysningens innehåll ska du kontakta det företaget eftersom Anticimex inte har någon påverkan på innehållet i den.

3.5.2 Till återförsäkringsgivare

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till ett annat försäkringsbolag eftersom Anticimex har återförsäkrat vårt åtagande gentemot dig. Grunden för utlämnandet är Anticimex berättigade intresse.

3.5.3 Till villa-, hem eller fritidshusförsäkringsbolag

Om Anticimex har åtagit sig att lämna ut personuppgifter till ditt villa-, hem- eller fritidshusförsäkringsbolag kommer uppgifter att lämnas ut till dem i syfte att de ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot dig samt för att utföra aktiviteter i skadeförebyggande syfte till nytta för dig som försäkringstagare i egenskap av del i ett försäkringskollektiv. Grunden för utlämnandet är Anticimex berättigade intresse.

3.5.4 Till fastighetsmäklarbolag

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till fastighetsmäklarbolag vid en eventuell skada och om en värdering ska ske. Syftet är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig enligt försäkringsavtalet.

Om du har tecknat en försäkring via en fastighetsmäklare i samband med försäljning av fastighet eller lägenhet kan Anticimex dela dina fakturauppgifter med fastighetsmäklaren. Detta sker med grund i Anticimex berättigade intresse att din betalning till oss ska kunna administreras av fastighetsmäklaren.

3.5.5 Till fastighetsbolag

Om Anticimex åtagit sig att lämna ut personuppgifter till din hyresvärd kommer uppgifter att lämnas ut till dem i syfte att fullgöra vårt avtal med din hyresvärd. Den rättsliga grunden för vårt utlämnande är Anticimex berättigade intresse.

3.5.6 Till banker

Anticimex kan komma att lämna ut personuppgifter till din bank vid försäkringsärenden för att säkerställa att betalning sker till rätt part. Grunden för utlämnandet är Anticimex berättigade intresse och för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger Anticimex.

3.5.7 Till hantverkare och liknande

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till hantverkare eller andra entreprenörer i samband med besiktning, bedömning eller åtgärdande av en skada. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig samt vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig besiktning eller åtgärda en skada.

3.5.8 Till distributörer och leverantörer

Ibland skickas produkter och hjälpmedel ut till dig. Dina personuppgifter kan därför komma att lämnas ut till en extern leverantör som ombesörjer dessa utskick åt Anticimex. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal vi ingått i samband med att du köpt produkter eller hjälpmedel. Om behandlingen inte görs kan det resultera i att du inte får produkter eller hjälpmedel du har beställt.

3.5.9 Till Anticimex reklamations- och skadenämnd

I de fall du valt att vända dig till Anticimex reklamations- och skadenämnd kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till nämndens ledamöter. Nämndens ledamöter består av representanter från Villaägarna, försäkringsbolag, i vissa fall av fastighetsmäklarföretag samt sakkunniga från Anticimex AB. Grunden för utlämnandet är för att fullgöra avtalet och de rättsliga skyldigheter som åligger oss.

3.5.10 Vid lag- eller myndighetskrav

Anticimex kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter när det föreligger skyldighet enligt lag att göra detta, t.ex. vid energideklarationer, vid åtgärder där ansökan om ROT-avdrag kan ske eller för hantering av kundklagomål. Denna typ av behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

3.5.11 Till inkassobolag

I de fall en faktura inte betalas kan Anticimex komma att lämna ut dina uppgifter till ett inkassobolag. De uppgifter som kan komma att lämnas ut är kommunikation rörande betalning av ditt köp, identitetsuppgifter inklusive personnummer, kontaktuppgifter, köpinformation samt eventuell order- och leveransuppgift. Inkassobolaget är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker efter utlämnandet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal vi har ingått där din betalning av en produkt eller tjänst eller produkt du har köpt av oss ingår.

3.5.12 Till säljare inom ramen för dolda fel-försäkringar

Vid försäkringar som tecknas av en säljare vid försäljning av en fastighet, t.ex. dolda fel-försäkring, är det säljaren av fastigheten eller bostadsrätten som är försäkringstagare, medan det i vissa fall är köparen som anmäler eventuella skador till oss som försäkringsbolag. Säljaren har i egenskap av försäkringstagare rätt att ta del av uppgifterna i försäkringsärendet. Den skadeanmälan som du som köpare gör till oss, inklusive bilagor och dina kontaktuppgifter, kan därför komma att delas med säljaren. Vår grund för denna behandling är Anticimex Försäkringars berättigade intresse.

3.6 Särskilt för dig som är försäkringsförmedlare

Anticimex kan komma att lämna ut de personuppgifter vi har om dig till myndigheter när det föreligger skyldighet enligt lag.

3.7 Särskilt för dig som är kursdeltagare

Personuppgifter kan komma att lämnas ut i de fall du anmält eller blivit anmäld till en kurs där diplom eller intyg ska utfärdas av en extern aktör, t.ex. certifieringsorgan. Grunden för utlämnandet är att fullgöra avtalet eller att det föreligger en rättslig skyldighet för oss.

3.8 Särskilt för dig som söker anställning hos oss

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till företag som Anticimex samarbetar med, t.ex. för arbetstester, i samband med rekryteringsprocessen. Utlämnandet är nödvändigt för att vidta åtgärder för att ingå ett eventuellt anställningsavtal mellan oss.

4. Hantering och säkerhet

Anticimex garanterar med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförande-kostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter att det vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Detta gäller såväl behandling som sker inom Anticimex som den behandling Anticimex har lagt ut på personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna lagras primärt inom EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EU/EES sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, d.v.s. efter att vi säkerställt att passande skyddsåtgärder föreligger.

5. Hur länge sparar Anticimex mina uppgifter?

När ändamålet för vilka uppgifterna samlades in är uppfyllt kommer dina personuppgifter att gallras. Det innebär att dina uppgifter bara lagras så länge som krävs för att vi ska kunna administrera de ändamål som räknats upp ovan eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, t.ex. enligt bokföringslagen. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller.

Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Anticimex kommer däremot löpande pröva om dina personuppgifter, helt eller delvis, kan gallras tidigare.

Anticimex kommer löpande att undersöka om gallring av vissa personuppgifter kan ske före nedan angiven tidpunkt, t.ex. gallring av telefonnummer, efter att försäkringsperioden upphört.

5.1 För dig som är kund eller omfattas av en försäkring

5.1.1 Skadereglering

Anticimex kommer inte spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Tidpunkt för gallring av personuppgifter bedöms mot bakgrund av försäkringsavtalslagen (2005:104) och dess preskriptionsregler. Det innebär att Anticimex är förhindrade att gallra dina personuppgifter tidigare än 10 år efter att försäkringsperioden upphört eller när krav inte längre kan framställas.

5.1.2 Reklamationshantering

Anticimex kommer att gallra dina personuppgifter när ändamålet för vilka de ursprungligen samlades in är uppfyllt. Det innebär att när det inte längre är möjligt att framställa något rättsligt anspråk på den utförda tjänsten, den köpta varan eller levererade produkten kommer dina personuppgifter att gallras. Vad som avgör vilken tidpunkt för gallring som gäller är beroende på vilken produkt/tjänst som reklamationen avsett.

5.1.3 Marknadsföring

Anticimex kommer behandla personuppgifter under den tid som kundförhållandet pågår. Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till ett år efter att kundförhållandet upphört. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för detta ändamål, se avsnitt Om du inte vill ha någon marknadsföring. Du kan också, i förekommande fall, avanmäla dig från nyhetsbrevet i mailet som skickats ut.

5.1.4 Analyser samt affärs- och produktutveckling

Om personuppgifter har använts för att framställa marknads- och kundanalyser kommer uppgifterna gallras så snart ändamålet för den aktuella analysen är uppnått. Om personuppgifter använts i produkt- eller affärsutveckling avidentifieras dessa uppgifter så snart som möjligt.

5.1.5 Lag- eller myndighetskrav

Om personuppgifter använts för att uppfylla lag- eller myndighetskrav kommer dessa att behandlas så länge den aktuella lagstiftningen kräver det.

5.1.6 Försäkring och återförsäkring

Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som du eller det bolag/organisation som du representerar har rätt att kräva försäkringsersättning från oss. Huvudregeln är att försäkringshandlingarna inklusive personuppgifterna sparas i 10 år från utgången av den senaste försäkringsperioden eller när krav inte längre kan framställas enligt Försäkringsavtalslagen. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

5.1.7 För dig som är kontaktperson för en leverantör eller uppdragsgivare

Dina personuppgifter sparas hos oss under tiden det kan vara aktuellt att ställa anbuds-förfrågningar, vi har ett avtal med din arbetsgivare och därefter under den tid som vi kan komma att göra krav gällande under avtalet med din arbetsgivare.

5.2 För dig som är anknuten försäkringsförmedlare

Du kan läsa mer om lagringstid i vår Integritetspolicy för anknutna försäkringsförmedlare, se länk under 1.2 ovan.

5.3 För dig som är kursdeltagare

Anticimex gallrar dina personuppgifter när ändamålet är uppfyllt, normalt sett efter genomförd utbildning, men ibland kan personuppgifterna sparas så länge det krävs för att styrka eventuella intyg. Vid certifiering sparar Anticimex dina personuppgifter så länge som det krävs för att styrka certifieringen.

5.4 För dig som söker anställning hos oss

Efter avslutat ansökningsförfarande sparas dina personuppgifter i normalfallet inte längre än i två år och enbart som bevisning om tvist uppkommer. Referenspersoner gallras efter avslutat ansökningsförfarande.

5.5 I sociala medier, t.ex. Facebook

Anticimex gallrar löpande personuppgifter i våra sociala medier, normalt var sjätte månad.

5.6 För dig som besöker ett Anticimex-kontor

De personuppgifter som samlats in genom besöksregistrering sparas i 30 dagar.

5.7 Kundnöjdhetsundersökningar

Anticimex avidentifierar personuppgifterna inom två år från undersökningens utförande.

6. Vad har jag för rättigheter?

Anticimex tar skyddet för din personliga integritet på allvar. Om du begär att få ta del av de personuppgifter Anticimex har registrerat om dig eller vill utöva din rätt till dataportabilitet behöver vi säkerställa din identitet. Det sker för att säkerställa att vi endast lämnar ut uppgifter till rätt person. Om vi inte kan säkerställa din identitet kommer vi inte kunna lämna ut några upplysningar. Om du vill kan vårt lokala kontor också hjälpa dig att göra ansökan. Observera att du inte kan få åtkomst till uppgifterna på lokalkontoret.

Här beskriver vi de rättigheter du som registrerad har och hur du går tillväga för att utöva dem.

6.1 Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett s.k. registerutdrag där du får reda på vilka personuppgifter Anticimex behandlar om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål ska en motivering lämnas. Du har rätt att framställa denna begäran muntligen eller skriftligen. Observera att vi behöver kunna säkerställa din identitet innan vi lämnar ut ett registerutdrag.

6.2 Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Du som registrerad har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade. När dina personuppgifter rättats, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut dem till om att denna rättelse har ägt rum - förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

6.3 Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna eller om det ändamål för vilka Anticimex fick dina personuppgifter ännu inte är uppfyllt, t.ex. om det finns möjlighet att göra gällande ett försäkringsanspråk.

6.4 Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av Anticimex berättigade intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot detta ändamål.

6.5 Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du begär då att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
  • När behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling.
  • När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att lagra dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.

Om begränsningen av behandlingen ska upphöra kommer du få besked om detta innan så sker.

6.6 Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut och på annat håll använda vissa personuppgifter som du själv har lämnat till oss. De personuppgifter som det rör är personuppgifter du själv lämnat till oss, som rör dig och där du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på någon annan grund, t.ex. Anticimex berättigade intresse eller skyldighet enligt lag.

6.7 Om du inte vill ha någon marknadsföring

Du kan när som helst höra av dig till oss om du inte vill att vi kontaktar dig för marknadsföring av våra produkter eller tjänster (t.ex. via post, e-post och sms). Ring oss på 075-245 10 00 eller maila kundservice@anticimex.se. Du kan också välja att avregistrera dig från framtida digitala nyhetsbrev genom att välja ”Avregistrera dig från nyhetsbrev” längst ner i brevet.

6.8 Om du vill göra gällande dina rättigheter

Kontakta Anticimex på kontaktuppgifter angivna i denna integritetspolicy eller genom att ringa oss på 075- 245 10 00. Du kan också besöka ett av våra kontor.

Din begäran om att göra gällande dina rättigheter kommer att dokumenteras i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Om upplysningarna vi har om dig är felaktiga, icke uppdaterade eller ofullständiga har du, utan kostnad, rätt att rätta eller komplettera dem. Om vi delar din uppfattning om att uppgifterna behöver rättas kommer vi vidta skäliga åtgärder för att rätta uppgifterna och meddela dig. Om uppgifterna har lämnats ut till en annan part kommer vi meddela även denna part detta om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

I händelse av repetitiv eller på annat sätt orimlig begäran om registerutdrag förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ kostnad. Om ett utdrag medför en kostnad för dig kommer du att meddelas detta innan utdraget görs. Du har i detta fall möjlighet att välja att återkalla din begäran eller att acceptera kostnaden.

6.9 Hur kommer vi besvara din begäran?

Vi kommer att bekräfta mottagandet av din begäran så snart som möjligt. Vi kommer därefter utan oskäligt dröjsmål behandla den och återkomma till dig, senast inom 30 dagar. Om vi inte kan gå din begäran till mötes kommer vi motivera detta och informera dig om hur du kan gå vidare för det fall du inte är nöjd.

6.10 Vill du ha ytterligare information?

Du kan läsa mer om personuppgiftshantering på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se. Har du synpunkter på Anticimex personuppgiftshantering kan du kontakta oss enligt nedan eller inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

6.11 Kontaktuppgifter

För att underlätta din kontakt med Anticimex når du både Anticimex AB och Anticimex Försäkringar AB på samma kontaktuppgifter nedan.

Anticimex
Att: Dataskydd
Box 470 25
100 74 Stockholm

E-post: sweden.privacy@anticimex.se

6.12 Dataskyddsombud

Anticimex Försäkringar AB har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att oberoende övervaka Anticimex-gruppens hantering av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy och Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har tystnadsplikt och du når ombudet på sweden.privacy@anticimex.se eller på postadressen ovan.

6.13 Uppdateringar av policy

Anticimex förbehåller sig rätten att granska, revidera och uppdatera denna Integritetspolicy vid behov. Vi ber dig därför regelbundet återkomma till denna sida för uppdateringar. Vid större ändringar eller när vi gör omfattande språkliga eller redaktionella förändringar kommer du få tydlig information om vad de innebär för dig. Du kan alltid hitta den senaste och gällande versionen här.

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Välj land