Minska dina uppvärmnings­kostnader

Tips och råd kring uppvärmning

  • För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskas uppvärmningskostnaden med cirka fem procent.
  • Ett enkelt sätt att minska användningen av energi kan vara att sänka temperaturen i delar av huset eller viss tid av dygnet.
  • Byte av värmesystem kan förändra inomhusklimatet. Exempelvis en värmepanna avger värme och håller källaren torr, men ett byte till fjärrvärme eller värmepump kan ge fuktproblem i källaren, skorstensstocken och på vinden.

Viktigt att du väljer rätt värmesystem

Idag finns det en hel del olika värmesystem, exempelvis oljepanna, ved, pellets, fjärrvärme och olika värmepumpar. Alla med sina för- och nackdelar, vilket du bör kartlägga noga innan du gör några förändringar.

Se över väggar, tak, golv och ventilation

Genom att se över och åtgärda byggnadens klimatskal kan du minska dina värmekostnader. Planerar du att byta uppvärmningskälla är det en god idé att först åtgärda klimatskalet. När du gör det är det även mycket viktigt att du ser över ventilationen.

Ventilationens uppgift är bland annat att avlägsna fukt, gammal/använd luft och emissioner från möbler och boende i huset. Det är nödvändigt med god ventilation för att inte fukt- och mögelproblem ska uppstå.

Dina fönster kan släppa ut mycket värme

Ur energisynpunkt släpper fönsterut en betydande andel värme från bostaden. Detta beror på fönstrets stora yta och dåliga värmeegenskap. Kalla golv uppkommer bland annat av att det sker kallras från fönster. Med energifönster minskas dessa problem. Värmeförluster från fönster kan också ske genom uttjänta tätningslister. En billig energi- besparingsåtgärd är att byta ut de uttjänta tätningslister mot nya.

Ha en långsiktig plan för uppvärmningen

Varje hus har sina förutsättningar för uppvärmning vilket gör att det är svårt att ge generella råd kring uppvärmningssystem. Det kan bland annat vara beroende på hur värmesystemet och ventilationen ser ut idag. När värmekällan byts ut bör den bytas till en värmekälla som använder mindre energi än den tidigare alternativt är mer miljövänlig. Ett bra råd är att se långsiktigt, att ha ett vattenburet system där värmen kommer från förnyelsebar energi som är miljömärkt eller genom eldning med biobränsle.

Alternativa och energieffektiva uppvärmningskällor

Värmepump kan vara intressant som uppvärmningskälla. Med mark- och luft/vattenvärmepump kan man med säkerhet minska energiförbrukning för värme och beredning av varmvatten med mer än hälften.

Luft/luftvärmepump som komplement

En luft/luftvärmepump kompletterar vanligtvis den nuvarande värmekällan i huset. När utomhustemperaturen sjunker fungerar luft/luftvärmepumpen allt sämre.

Den vanligaste värmekällan i hus där man skaffar en luft/luftvärmepump är elradiatorer. Att byta ut elradiatorer till ett vattenburet system är den bästa lösningen men också kostsamt. Primärt bör du först undersöka om det kan vara mer aktuellt med en värmepump som helt ersätter nuvarande värmekälla, som en luft/vattenvärmepump eller berg-, mark- eller sjövärmepump.

Hur mycket man kan minska sin energiförbrukning med när huset kompletteras med en luft/luftvärmepump beror på många detaljer, som storlek, planlösning och placering, och var i landet huset är beläget. I Mellansverige kan en villa med elradiatorer och total energiförbrukning på 20 000 kWh minska sin energiförbrukning med 5 000- 7 000 kWh.

Markvärmepump och luft/vattenvärmepump när du ska värma upp

Mark- och luft/vattenvärmepumpar används till hus för uppvärmning och beredning av varmvatten. Om huset har vattenburet värmesystem som värms med el- eller förbränningspanna är det en god idé att byta till någon av dessa värmepumpar.

  • Bergvärme kommer från att man borrar ett hål i marken tills man stöter på berg. I berget finns oftast behövlig mängd tillströmmande vatten, vilket är var värme tas från.
  • Ytjordvärmepump tar värme ur markens ytlager. En slang grävs ner på cirka en meters djup.
  • Sjövärmepump kan användas om det finns en närliggande sjö. En slang med vikter ser till att den blir förlagd på vattendragets botten.
  • Luft/vattenvärmepump hämtar gratisvärme från uteluften. Denna värmepump är en billigare investering än markvärmepumpar och passar till normalstora hus. Den är inte lika energieffektiv som markvärmepumpar i och med att den fungerar sämre ju kallare det blir.

Välj land