Två kvinnor samtalar om säljansvarsförsäkring i ett gråmålat vardagsrum i bostad

Säljaransvars­försäkring bostadsrätt

Vad gäller försäkringen för?

Som säljare av en bostadsrätt här du ansvarig för så kallade väsentliga fel i två år efter tillträdet. Säljaransvarsförsäkring för bostadsrätt är en försäkring som säljare av en bostadsrätt kan teckna i samband med försäljningen.

Om köparen hittar ett fel och riktar ett krav mot dig kommer vi att hjälpa dig att reda ut om felet är ett fel som du är ansvarig för inom försäkringens ramar. Om du är det kommer vi att ersätta köparen för din räkning upp till 750 000 kronor.

Om det skulle uppstå en tvist med anledning av det upptäckta felet företräder vi dig i domstol.

Ditt ansvar som säljare

Ditt ansvar som säljare omfattar fel som innebär att bostadsrätten är i betydligt sämre skick än vad en köpare kunde förutsätta vid köpet.

Ett exempel på ett dolt fel kan vara ett läckage i ett felaktigt tätskikt under kaklet i ett nyligen renoverat badrum eller att elen är feldragen. Ansvaret gäller även för de fel som redan fanns när du själv köpte lägenheten. Du har ansvaret för dessa fel i två år efter du har sålt lägenheten.

Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan tecknas av dig som säljare av en bostadsrätt. Säljaren kan vara en privatperson, ett dödsbo eller en annan juridisk person. Försäkringen kan inte tecknas av juridisk person eller privat-person som för egen eller annans räkning köpt bostadsrätten och på denna utför om- eller tillbyggnad i syfte att sälja den vidare. Försäkringen kan inte tecknas om fastigheten är en nybyggnation och bostadsrätten köpts i syfte att sälja den vidare. Försäkringen kan inte heller tecknas om endast en del av bostadsrätten säljs.

Vilka krav finns för att få teckna försäkringen?

  • Bostadsrätten ska säljas i ”befintligt skick” enligt köpekontraktet.
  • Köparen ska uppmanas att undersöka bostadsrätten.
  • Försäkringen kan inte tecknas efter det att köpebrevet har skrivits på och/eller efter det att köparen fått tillträde till bostadsrätten.

Några särskilt viktiga undantag från försäkringen

Här följer några utvalda exempel på vad försäkringen inte ersätter:

  • Krav som grundas på fel som du som säljare har känt till och förtigit, dolt eller gett felaktig eller missvisande uppgift om.
  • Krav som grundar sig på andra köprättsliga fel än bostadsrättens skick enligt 19 § p.3 och 20 § i köplagen, såsom krav som köparen kan ha till följd av avtal med dig som säljare, dina garantier eller annat löfte om en högre standard än köparen annars har haft fog att förutsätta. Detsamma gäller krav rörande äganderättsfrågor eller panträtt.
  • Anticimex Försäkringar kan aldrig bli skyldigt att lämna ersättning till köparen endast på grund av medgivande eller utfästelse om ersättning från säljaren eller annan.
  • Elsystem som har installerats under tiden du som säljare var innehavare av bostadsrätten och som inte installerats av behörig fackman.
  • Krav på ersättning för skador under 5 000 kronor regleras inte av försäkringen.

Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar AB. Här kan du ta del av för- och efterköpsinformation samt försäkringsvillkor.

Välj land