Fyra måsar på svart räcke

Måsar

Fakta om måsar:

Måsar är flyttfåglar som flyttar till Sverige på våren och sedan flyttar söderut efter sommaren. Måsar är fåglar som lever i kolonier av olika storlekar, även om isolerade par ibland kan hittas. De är monogama djur, det vill säga de lever i ett och samma par hela livet, även om paren bara träffas under häckningssäsongen. Häckningssäsongen är i slutet av april, där honorna lägger mellan 2 och 4 ägg.

Måsägg är blåvita, grönaktiga eller olivfärgade och ruvningen utförs av båda föräldrarna, även om det huvudsakligen är honan som ruvar. Beroende på vilken måsart det är så ruvas äggen under 21-28 dagar. Ungarna matas av båda föräldrarna och är sedan flygfärdiga efter 24-35 dagar. Ungarna är sk ”borymmare” och lämnar boet efter 5-10 dagar, men de brukar hålla sig i närheten av boet och skyddas av föräldrarna. Måsar är långlivade fåglar, de kan leva upp till 20 år, även om det uppskattas att genomsnittet är 13 år.

Vart häckar måsar?

Måsfåglar, t ex. fiskmås och skrattmås, häckar på oåtkomliga platser på holmar och skär, klippor eller platta tak. Framförallt fiskmås är en art som anpassat sitt häckningsbeteende till att inkludera hus och byggnader. Fiskmåsen kan således anlägga bon på oåtkomliga platser på till exempel tak, skorstenar, terrasser eller platta tak och tak som är täckta med grus eller vegetation.

Vad äter måsar?

Måsarnas diet baseras främst på fisk och marina och markbundna ryggradslösa djur, även om de också kan leva av sopor. Ibland äter de även de små däggdjur, reptiler eller ägg och ungar från andra fågelarter som häckar på marken.

Välj land