Anticimex: Insatser mot fåglar ökar med 12 procent – nu är det dags att se över skyddet

Pressmeddelande

Under 2022 genomförde Anticimex 12 procent fler insatser mot fågelproblem jämfört med föregående år. I städer kan fåglar orsaka problem när de bygger bo i anslutning till bostäder och verksamheter. Innan fåglarna börjar häcka i vår bör fastighetsägare därför se över sitt skydd mot fåglar.

Fåglar är uppskattade i naturen, men när fåglar bygger bo för nära bostäder och tätbefolkade områden kan de orsaka problem för människor. Fåglarnas spillning kan skada byggnader och sprida smitta till människor. Vissa upplever också stora mängder fåglar som obehagligt och att deras skränande stör. Under häckningsperioden kan fåglar dessutom agera aggressivt om de känner sig hotade.

Anticimex statistik visar att insatserna mot fågelproblem ökar, främst när det gäller måsar, duvor och kajor. Under 2022 genomförde Anticimex 4 484 fågelinsatser runtom i landet, en ökning på 12 procent jämfört med 2021. Det är främst fastighetsägare och boende i flerbostadshus som upplever problem med fåglar, men även restauranger med uteserveringar och privata småhus kan drabbas av problem.

— Fåglar anpassar sig till stadslivet, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Tak och balkonger ger skydd till fåglarnas bon och bristfällig sophantering och nedskräpning ger lättillgänglig föda till fåglarna.

Det finns mycket fastighetsägare kan göra för att fågelsäkra och förebygga problem utan att skada fåglarna. Exempelvis utestängande åtgärder som att sätta nät runt balkonger och innergårdar eller byggnadstekniska åtgärder som att sätta upp vajrar och piggar på tak. Även olika moderna fågelskrämmor kan vara aktuella, såsom akustiska system som skrämmer bort fåglarna genom att använda deras egna varningsläten.

— Se till att fågelsäkra nu innan häckningsperioden i vår då fåglarna bygger bo och lägger ägg, säger Thomas Persson Vinnersten. Problem med fåglar är ofta återkommande varje år, så fågelsäkra där de tidigare häckat och andra ställen där fåglar kan uppehålla sig.

Så fågelsäkrar du byggnaden mot stadsduvor

Duvor häckar året runt men framförallt under vår och sommar och upp till fyra gånger per år under gynnsamma förhållanden.

Duvor tycker särskilt om att bygga bo på avskilda ytor högt upp, exempelvis balkonger eller skrymslen på byggnader.

På senare år har fler upplevt problem med häckande duvor under solcellspaneler. Om byggnaden har skrymslen där fåglar kan uppehålla sig, bygg igen dem eller sätt upp exempelvis nät eller piggar som hindrar fåglarna från att slå sig ner.

Mata inte duvor, även om du menar väl. Det ökar risken att fåglar bygger bo i anslutning till byggnaden och fågelmatningen kan också locka till sig andra skadedjur som råttor och möss.

Håll hängrännor rena från spillning och bomaterial. Använd skyddsutrustning när du hanterar spillning och bomaterial för att minska risken för smitta. Du kan också ta professionell hjälp.

Så fågelsäkrar du byggnaden mot måsfåglar

Måsfåglarnas häckningssäsong är i slutet av april. Det är framförallt under häckningsperioden som måsfåglar är högljudda och upplevs aggressiva om de känner att deras bo eller ungar är hotade.

Minska födotillgången. Säkerställ att sophanteringen och komposten inte är exponerad och drar till sig måsar.

I städer kan måsar anlägga sina bon på oåtkomliga platser, exempel tak, skorstenar eller terrasser. Montera vajrar och linor på taket så att måsarna inte kan landa på taket. Det är också bra att sätta plåthuv över skorsten.

Om du har stora problem med måsar kan det vara effektivt att använda optiska fågelskrämmor som reflekterar solljus för att skrämma bort måsarna.

Så fågelsäkrar du byggnaden mot kajor

Kajor häckar från mars till slutet av april. I stadsmiljöer kan kajor bygga bo i skorsten, skrymslen i byggnader och håligheter i träd.

Under höst och vinter samlas stora flockar av kajor som i städer kan upplevas som obehagligt eller störande. Det kan också leda till stora mängder frätande spillning på byggnader och fordon.

Håll efter avfall och kompost. I städer lever kajor av matrester och sopor.

Se över vegetation i anslutning till byggnaden, plocka bort fallfrukt och håll träd och buskar kortklippta.

Akustiska fågelskrämmor som använder fåglarnas egna varningsläten har visat sig särskilt effektivt mot kajor.

Läs mer om fågelsäkring

Välj land