Krypgrundsbesiktning

Varför är krypgrund en riskkonstruktion?

Uteluftsventilerad krypgrund anses vara en av de vanligaste riskkonstruktionerna som finns i hus. Anledningen är att varma sommarluft kyls ner när den kommer in i den svala grunden. Detta gör att den relativa fuktigheten ökar, och under senare delen av sommaren kan det till bildas kondens med vattendroppar hängande under bjälklaget.

Hur kan jag förebygga fuktproblem?

Genom att hålla luftfuktigheten låg påverkar fukten inte materialet negativt. Riskerna och orsakerna till att fuktskador uppstår skiljer sig beroende på en rad olika faktorer; exempelvis husets läge, markförhållanden, byggnadsmaterial, grundens storlek, isolering och vegetation runt huset. Om det visar sig att krypgrunden har för hög fuktighet är det bra att installera en krypgrundsavfuktare. Det är en permanent installation som håller den relativa fuktigheten så låg att risken för tillväxt av mögel minimeras. Grunden tätas och luften i krypgrunden cirkulerar via avfuktaren. Den uppsamlade fukten leds sedan ut ur grunden. Vår erfarenhet säger att detta är den mest beprövade metoden för att komma till rätta med fukt i krypgrunden. En avfuktare är även utmärkt att installera i förebyggande syfte.

Om din krypgrund redan är skadad

Skadans omfattning måste utredas bland annat genom provtagning. Skadat material kanske måste tas bort och ersättas med nytt. Konstruktioner som inte kan tas bort eller är för kostsamma att ersätta torkas och den mikrobiella tillväxten minimeras genom torkåtgärder. Dessutom måste orsaken till fuktskadan utredas och förebyggande åtgärder vidtas för att inga framtida skador ska uppstå.

Välj land