Familj med litet barn sitter i fönster i beige villa och tittar ut

Säljaransvars­försäkring villa

Vad gäller försäkringen för?

Om köparen riktar ett krav mot dig på dolda fel så hjälper vi dig att utreda och bedöma om det är ett dolt fel som du ansvarar för. Vi hjälper dig även med att förhandla med köparen. Skulle det behövas för vi din talan vid domstol eller skiljeförfarande och ersätter kostnader till följd av det, förutsatt att de inte kan ersättas av annan. Vi ersätter även köparen för vad du som säljare är skyldig att betala till köparen på grund av dolda fel som omfattas av försäkringen. Om köpet hävs, ersätter vi dig för de fel som ligger till grund för hävningen.

Ditt ansvar som säljare

Ditt ansvar som säljare omfattar fel som man inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan försäljning, och som det inte fanns anledning att förvänta sig med hänsyn till husets ålder, skick och andra omständigheter. Det kan exempelvis handla om fel i byggnadskonstruktioner, fuskbyggen, felaktig dränering, röta i bjälklag, bristfällig isolering och liknande. Ansvaret gäller även för de fel som redan fanns när du själv köpte huset.

I ett hus kan det finnas fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Om man inte vet exakt hur och var man ska leta är det svårt att hitta dessa fel. Fukt, mögel och röta är några exempel, som inte bara kan innebär ekonomiska konsekvenser utan även orsaka en otrevlig och ibland ohälsosam inomhusmiljö för de som bor i huset. Den här typen av skador belastar ofta inte bara din plånbok, utan leder ofta också till slöseri med jordens resurser.

Ett dolt fel är inte nödvändigtvis detsamma som ett osynligt fel

Enligt Jordabalken är köparens undersökningsplikt mycket omfattande. Fel som köparen vid en noggrann undersökning borde ha upptäckt är aldrig säljarens ansvar. Det gäller även fel som inte syns men som köparen får förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris och andra omständigheter. Ofta tror köparen felaktigt att detta är så kallade dolda fel bara för att de inte är synliga. Ett sådant exempel kan vara att man upptäcker rötskador i ett äldre hus. Köparen får förvänta sig att det kan finnas sådana skador i ett gammalt hus, och därmed är det inte ett dolt fel. Sammanfattningsvis kan man säga att ett fel är är inte dolt bara för att det inte är synligt.

Vad krävs för att få teckna en säljansvarsförsäkring?

För att få teckna försäkringen ska ha vi ha gjort en överlåtelsebesiktning, nivå 1, 2 eller 3. Försäkringen kan tecknas efter att ni skrivit köpekontrakt med köparen men innan köparen har tillträtt fastigheten.

För vilka byggnader kan försäkringen tecknas?

Försäkringen kan tecknas för villa och fritidshus.

Vilket är det högsta försäkringsbeloppet?

Det högsta försäkringsbelopp som kan utbetalas under försäkringsperioden är 750 000 kronor inklusive rättegångskostnader.

Vad har försäkringen för självrisknivå?

Försäkringen gäller utan självrisk. Dock regleras inte krav understigande 10 000 kr.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller från bindande köpekontrakt till och med tio år efter tillträdesdagen. Den förnyas inte efter försäkringstidens slut.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringen kostar 7 800 kr. Notera att kostnaden för besiktningen inte ingår i priset.

Några särskilt viktiga undantag från försäkringen

Om köparen ställer ett krav som grundas på ett dolt fel som rör följande, omfattas dessa inte av försäkringen:

  • Fel på system för vatten, värme och avlopp, ventilation, gas och elektricitet och anordningar som ingår i ett sådant system, även eldstäder och rökgångar.
  • Fel avseende vitvaror, fläkt, antenn, sophanteringsutrustning, centraldammsugare inklusive rörsystem, dator och annan maskinell utrustning samt simbassäng med tillhörande utrustning.
  • Ersättning lämnas inte för fel belägna utanför byggnaden såsom altan, uterum eller annan liknande konstruktion som har kontakt med markplan.
  • Andra viktiga undantag är krav som har samband med vattnets kvantitet eller kvalitet och fel som består av eller har orsakats av radon eller asbest.
  • Försäkringen gäller inte heller krav som rör fel som du som säljare känt till eller i övrigt förtigit, dolt eller lämnat felaktig eller missvisande uppgift om.
  • Detsamma gäller krav som köparen kan ha till följd av avtal med dig som säljare, utfästelser från säljaren eller annan förespegling om en högre standard än köparen annars haft fog att förutsätta.

Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar AB. Här kan du ta del av för- och efterköpsinformation sam försäkringsvillkor.

Välj land