Säljarförsäkrat bostadsrätt

Trygg husaffär för alla

Innan din kunds bostad läggs ut till försäljning gör en av våra tekniker en försäkringsbesiktning av bostaden. Försäkringsbesiktningen har till syfte att avgöra om och till vilken omfattning en försäkring mot dolda fel kan tecknas hos oss. Besiktningen och protokollet är också en viktig del av beslutsunderlaget vid en fastighetsaffär och ger både säljaren och köparen en bild av byggnadens skick inför överlåtelsen.

Fördelar

 • Ger både säljaren och köpare rättvisande information om skicket.
 • Bidrar till en tryggare affär.
 • Ökar chansen att fler vågar ge bud.
 • Minskar risken för missnöje senare i processen.

Detta ingår vid besiktningen

 • Okulär besiktning av bostadsrättens invändiga utrymmen.
 • Pågående vattenskador eller brister som kan orsaka vattenskada.
 • Synliga skador och brister på tvätt- och diskmaskinsanslutningar.
 • Uppenbara brister i el- och vatteninstallationer.
 • Skyddsjord i vägguttag i kök och våtrum.

Detta gäller dolda fel-försäkringen för

 • Försäkring för väsentliga fel
  enligt köplagen.

 • Om köparen riktar ett krav mot säljaren som grundas på fel i byggnaden i enlighet med Jordabalken 4:19 (så kallat dolt fel) och som omfattas av försäkringen gäller försäkringen enligt nedan.
 • Täcker professionell utredning och utlåtande om ett upptäckt fel verkligen är din kunds ansvar enligt lagen
 • Företräde av dina kunder i domstol vid en rättslig tvist och ersätter kostnader som de kan bli skyldiga att betala för de dolda fel som omfattas av försäkringen
 • Gäller i två år från tillträdesdagen.
 • Gäller utan självrisk.
 • Maxbelopp som kan utbetalas under försäkringsperioden är 1 miljon kronor

Vad krävs för att jag ska kunna erbjuda mina kunder Anticimex Säljarförsäkrat?

För att du ska kunna erbjuda dina kunder vår lösning behöver du vara anknuten mäklare. Läs mer om hur du bli anknuten mäklare här.

Vad kostar Anticimex Säljarförsäkrat?

Premien för Anticimex Säljarförsäkrat är 16 795 kr och tecknas genom Anticimex Försäkringar. Premien betalas först när slutkund får tillträde till huset. Om besiktigat hus inte säljs genom dig kommer slutkund inte belastas med någon kostnad för den inledande besiktningen.

Vem kan teckna försäkringen och för vilka objekt?

Säljaren av huset kan teckna försäkring och vara privatperson eller dödsbo. Juridisk person kan teckna försäkringen under förutsättning att verksamheten inte består i att köpa och sälja fastigheter och/eller utföra om-,till- eller nybyggnation eller liknande verksamhet. Försäkringen kan tecknas för villa och fritidshus, med förutsättning att Anticimex genomfört besiktningen.

Några viktiga undantag från försäkringen

 • Fel på system för VVS, ventilation, gas, elektricitet och maskinell utrustning.
 • Fel som grundar sig på krav i byggnadsdel som tillkommit eller renoverats eller på annat sätt åtgärdats efter besiktningstillfället.
 • Krav som har samband med vattnets kvantitet eller kvalitet och fel som består av eller har orsakats av radon eller asbest.
 • Försäkringen gäller inte heller krav som rör fel som du som säljare känt till eller i övrigt förtigit, dolt eller lämnat felaktig eller missvisande uppgift om. Detsamma gäller krav som köparen kan ha till följd av avtal med dig som säljare, utfästelser från säljaren eller annan förespegling om en högre standard än köparen annars haft fog att förutsätta.

Så hjälper Anticimex Säljaransvarsförsäkring dig

Anticimex Säljaransvarsförsäkring täcker väsentliga fel enligt köplagen och skyddar under en tvåårsperiod både dig som säljare och den som köper din bostadsrätt. Om köparen upptäcker fel och riktar krav mot dig, anmäler du skadan till oss. Inom ramen för försäkringens omfattning ansvarar vi för att utreda och bedöma ärendet, förhandla med köparen och föra din talan i domstol.

Välj land