Brunröta på fasad

Rötsvamp

Vad är rötsvamp?

Rötsvamp är ett samlingsnamn på svampar som angriper och bryter ner trä. Rötskador kan orsakas av tre olika svamptyper: brunrötesvampar, vitrötesvampar och mjukrötessvampar. Vid ett rötsvampsangrepp blir träet porösare, vilket ökar träets förmåga att ta upp fukt. Rötsvampen breder ut sig, nedbrytningstakten av träet ökar ytterligare och en ond cirkel har påbörjats.

Mjukrötessvampar finns ofta på ytan av konstruktioner som utsatts för hög fuktbelastning under en längre tid, exempelvis fönsterbågar. Mjukrötessvampar kan dessutom angripa impregnerat virke. Vitrötesvampar är inte lika vanliga i byggnader eftersom de främst angriper virke från lövträd.

Hur drabbas våra hus?

Rötsvampar trivs i fuktiga trämaterial. Fuktkvoten måste vara högre än 20 procent för att en rötsvamp ska kunna orsaka skada. Eftersom trä påverkas av den naturliga fukt som finns i vår luft är rötsvampsangrepp i hus tyvärr mycket vanligt.

Rötsvamparnas sporer sprids med luften. När de kommer i kontakt med trä som har lämplig fuktkvot och temperatur gror sporerna och små tunna celltrådar (hyfer) utvecklas. Problemet med rötsvampar är att de bryter ned virkets hållfasthet och förkortar dess livslängd.

Trä kan vara angripet av rötsvampar utan att någon synlig fruktkropp har bildats. Ofta drabbas husets yttre träkonstruktioner. Om det vill sig illa kan rötsvamparna även sprida sig till inre konstruktioner, exempelvis bjälklag och golvsyllar.

Rötsvampar kan även tränga sig djupt in i virket och det kan därför vara svårt att bedöma hur omfattande ett angrepp är. Tyvärr upptäcks rötsvamparnas utbredning ofta först när spridningen har blivit stor och skadan allvarlig.

Välj land