Regler för att bli certifierad besiktningstekniker

Krav för certifiering

Besiktningsteknikern personcertifieras för en tidsperiod om tre år. Certifieringen upphör gälla när anställningen på Anticimex avslutas alternativt om den inte förnyas av andra skäl.

Teoretisk grundkunskap

En certifierad besiktningstekniker ska ha relevant högskole- eller universitetsutbildning ingenjörsexamen alternativt likvärdig yrkesteknisk utbildning som bedöms av certifieringsorganet uppfylla kraven om certifiering. Dock kan en besiktningstekniker utan relevant utbildning erhålla certifikat om denne har mångårig relevant yrkeserfarenhet.

Yrkeserfarenhet

Med relevant teoretisk grundkunskap:

 • Erfarenhet från minst 40 stycken överlåtelsebesiktningar under de senaste två åren.

Utan relevant teoretisk grundkunskap:

 • Fem års relevant yrkeserfarenhet* som innefattar minst 1 000 husbesiktningar** och under de senaste två åren erfarenhet av minst 40 överlåtelsebesiktningar.

Krav på särskild kompetens

Besiktningsteknikern ska ha kunskap om:

 • Tjänstebeskrivningar och villkor
 • Grundläggande fuktmekanik
 • Fukt i byggnadskonstruktioner
 • Mätutrustning och mätteknik
 • Bedömningsgrunder
 • Besiktningsteknik och protokoll
 • Våtrum, funktionskrav och branschregelverk
 • Mikrobiologi
 • Kundbemötande

Utöver detta ska besiktningsteknikern även ha kännedom om:

 • Byggnadstekniska system så som värmeanläggning, ventilation, vattensystem, elsystem, skorsten och rökkanaler
 • Lagstiftningen runt Jordabalken
 • Olika försäkringslösningar i samband med bostadsaffärer

Teoretiskt prov

Besiktningsteknikers kunskap kontrolleras genom skriftliga prov. För att kunna bli certifierad ska besiktningsteknikern ha deltagit i interna utbildningar, skriva godkänt resultat på certifieringsprovet samt kunna styrka teoretisk och praktisk erfarenhet i enlighet med de krav som ställs av certifieringsorganet.

Försäkring

Besiktningsteknikern är via Anticimex försäkrad i en Professionsansvarsförsäkring för tekniska konsulter.

Kundklagomål och reklamationer

Anticimex har lokala kundklagomåls- och reklamationsansvarig på varje kontor samt en central reklamationsavdelning som hanterar de från kontoren inkomna reklamationerna. Samtliga ärenden och beslut dokumenteras och delges berörda. Eventuella överklaganden hanteras i Anticimex interna Reklamationsnämnd.

Krav under certifikatets giltighetstid

Ett certifikat gäller under en period om tre år. För att en besiktningstekniker ska få behålla sin certifiering ska teknikern:

 • Deltaga på merparten av de interna vidareutbildningstillfällena som tillhandahålls under certifikatets giltighet, genomföra tillhörande kunskapskontroller samt granskning av utförda besiktningar.
 • Utföra minst 60 stycken överlåtelsebesiktningar under treårsperioden

Krav vid förlängning av certifieringen

För att kunna förlänga sitt certifikat måste besiktningsteknikern:

 • Fortfarande vara anställd på Anticimex
 • Redovisa följande till personcertifieringsorganet:
 • Vidareutbildning och kompetensutveckling
 • Antal överlåtelsebesiktningsuppdrag
 • Lämplighetsprövning av närmaste chef som bifogas till personcertifieringsorganet
 • Genomföra och bli godkänd på kunskapstestet. Testet har samma omfattning och godkännandegrad som certifieringsprovet. Provet ska genomföras i närvaro med en av certifieringsorganet godkänd representant från Anticimex.

Indragning av certifikat

Certifieringsorganet ska återkalla certifikatet om Anticimex meddelar att besiktningsteknikern avslutat sin anställning

Certifieringsorganet kan besluta om återkallande av certifieringen om:

 • Besiktningsteknikern inte deltar i vidareutbildningar
 • Besiktningsteknikern inte utför minimiantal besiktningar under en 3-årsperiod
 • Certifikatet är utfärdat på oriktiga grunder,
 • Den certifierade visar uppenbara brister i sin yrkesutövning.

*Med relevant yrkeserfarenhet avses husbesiktningsverksamhet, bygg- och anläggningsverksamhet samt teknisk fastighetsförvaltning.

** Med husbesiktning avses överlåtelsebesiktningar, skadeförebyggande besiktningar, skadebesiktningar, entreprenadsbesiktningar, inomhusmiljöutredningar, fuktskadeutredningar samt miljöinventering av fastigheter.

Välj land