Vad gör Anticimex för att bevara den biologiska mångfalden?

Pressmeddelande

550 experter har i tre år arbetat på en studie om biologisk mångfald som just har kommit ut. Studien pekar ut bristen på biologisk mångfald som ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Men vad är biologisk mångfald, varför är den så viktig och hur gör Anticimex för att bevara den?

Organisationen bakom studien är IPBES, en mellanstatlig organisation som är biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCC inom klimatet. Studien konstaterar att den biologiska mångfalden är på starkt nedåtgående. Du har säkert hört talas om att bin och andra pollinerare blir färre och färre, men varför är det här så illa?

Biologisk mångfald misstas ibland för att bara handla om skydd av hotade arter. Det är en del av det, men det handlar om så mycket mer. En stor fara är att hela ekosystem rubbas om den biologiska mångfalden hotas. Allting hänger ihop; färre bin leder till mindre äppelskördar som leder till att vi människor har mindre mängd frukt att äta. När vi börjar rubba ekosystem kan konsekvenserna bli allvarliga och vi behöver börja agera nu för att vår jord och vi människor ska må bra.

Därför måste vi vara rädda om varje art. Innan du kontaktar oss kan du därför fundera på om det verkligen är ett skadedjur du har att göra med. Vägglöss, kackerlackor och råttor är skadedjur och de hjälper vi dig givetvis alltid att sanera. Med det finns också djur som i vissa fall kan upplevas som besvärande, men som har en viktig roll i ekosystemet och där är vår inställning annorlunda. Som ormar, de får vi en hel del samtal om nu på våren. Den enda ormen i Sverige som kan vara farlig är huggormen och den anfaller ytterst sällan och aldrig oprovocerat. Den äter sorkar och möss och håller på så sätt en balans i sin omgivning. Ormen är fridlyst och bör i första hand flyttas om den befinner sig på ett besvärande ställe.

Pollinerare som getingar, bin och myror är andra djur som kan upplevas som besvärliga, men som har en mycket viktig funktion. Utan dem skulle vi ha mycket färre blommor, frukter och bär. Getingar är dessutom rovdjur som håller rent i sin omgivning från en del mindre skadedjur som fjärilslarver och flugor. De är nyttodjur, så fundera på om de verkligen hotar din hälsa eller om de bara är lite störande. Bin är också ett viktigt nyttodjur och då ett bisamhällen går att flytta försöker vi göra det.

Fåglar kan ställa till det för människor, inte minst genom att förstöra varor med sin avföring. Men självklart måste fåglar få finnas. Därför handlar våra metoder mot fåglar om att göra ett avgränsat område oattraktivt för fåglarna, det kan exempelvis handla om en livsmedelsanläggning. Vi gör det bland annat genom ljud som skrämmer fåglarna eller genom fysiska hinder som ger dem tillräckligt med obehag för att välja en annan plats.

Välj land