Så här tycker Anticimex medarbetare

Pressmeddelande

Vi har ett högt resultat även i 2018 års medarbetarundersökning och har till och med ökat på index för teameffektivitet, engagemang och psykosocial arbetsmiljö jämfört med föregående år. Anticimex nya HR-chef Jacqueline Fowler Larsen kommenterar resultatet.

– Resultatet är fantastiskt bra och jag kan inte tolka det på annat sätt än att våra medarbetare trivs på företaget och att Anticimex är en väldigt bra arbetsgivare. En svarsfrekvens på 97 procent är ett tydligt tecken på ett högt engagemang. Många av våra medarbetare har arbetat länge på företaget och har en stark lojalitet till Anticimex. Under mina tre månader som HR-chef här har jag ofta slagits av den positiva atmosfären som finns, säger Jacqueline Fowler Larsen, Anticimex HR-chef.

Kan du som ny HR-chef se några områden som vi behöver bli bättre på?

– Även om det övergripande resultatet är bra så finns det grupper med utmaningar och områden som behöver förbättras. Vi har exempelvis över 1 000 medarbetare som har direktkontakt med våra kunder. Vi vill att fler av dessa blir ambassadörer för företaget, det vill säga rekommenderar Anticimex som arbetsplats. Tittar man på siffrorna så tyder de på att många svarat neutralt på den frågan och här finns det stor potential till förbättring genom att till exempel förtydliga individuella mål och utvecklingsmöjligheter

– Den psykososociala arbetsmiljön är ett område som vi mäter för andra året och jag är väldigt glad över att det har utvecklats positivt, där stress, återhämtning och stöd visar bra förflyttningar trots pågående förändringar i arbetssätt. Det är lätt hänt att man bara fokuserar på förbättringar men det är minst lika viktigt att fortsätta jobba på det som fungerar bra och se till att det fortsätter vara bra.

Kommer vi fortsätta använda samma sätt att mäta framöver?

– Vi kommer att samarbeta med samma leverantör och använda samma verktyg men från och med nästa år kommer vi förutom den större medarbetarundersökningen i september komplettera med två kortare undersökningar, en i februari och en i maj. Att mäta mer än en gång per år ger oss bättre förutsättningar att säkerställa att vi följer de planer som tagits fram och nå våra förbättringsmål.

Vad händer nu både på lokal och central nivå?

– Vi gjort en mätning och fått fram ett antal siffror och index. Nu börjar det riktiga arbetet med att verkligen förstå vad resultatet betyder och vad man kan göra för att behålla det som är bra och förbättra där det finns utvecklingspotential. Alla chefer har fått tillgång till sitt resultat och har nu i uppdrag att gå igenom det med sin grupp för att tillsammans ta fram en handlingsplan. Detta ska göras på alla nivåer, från ledningsgrupp ner till gruppchefsnivå och alla medarbetare ska vara inkluderade i det arbetet. Målet är att alla medarbetare ska gå igenom sin grupps resultat tillsammans med sin chef innan jul och påbörja arbetet med att ta fram en plan som sedan följs upp under 2019.

Välj land