Getingsommar – ett fenomen som återkommer vartannat år

Nyheter

Att antalet getingar och getingbon varierar mellan år är ett vedertaget faktum. Statistik visar på ett mönster där variationerna inträffar i stort sett vartannat år. Vad som påverkar detta är inte helt fastställt, men forskare har försökt hitta förklaringar till fenomenet.


Baserat på statistik över Anticimex saneringar i Sverige är det tydligt att getingar är extra aktiva varannan sommar, så kallad getingsommar, med undantag för vissa lokala och regionala skillnader. Fenomenet är dock inte unikt för Sverige. Forskare i andra länder har kommit fram till att getingar (där ibland vanlig geting och tyskgeting) uppvisar tvåårscykler.

Väder, mat och boende har inverkan.

Enligt studier finns några utmärkande faktorer som påverkar antalet getingar, varav konkurrens och klimat är av stor betydelse.

Föda

En utgångspunkt är att varje givet område kan ha ett teoretiskt maxantal getingar. Under en getingsommar är detta maxantal nästan eller helt fullt. Det innebär att fler getingar måste dela på samma resurser till skillnad från en sommar då antalet getingar är färre. Den konkurrens om föda som uppstår under sensommaren och den tidiga hösten påverkar drottningarnas uppfödning av larver. Om larverna får lite föda leder detta till att kommande års drottningar inte blir lika stora och starka.

Bon

Även getingarnas bon kan påverka antalet getingar. Ju fler bon det finns på våren desto högre konkurrens blir det mellan getingarna i området. Om det däremot finns få bon ökar getingarnas möjlighet att bygga dem större, vilket bidrar till att larverna kan växa sig starka. Det i sin tur leder till att nästkommande års drottningar har större chans att överleva vintern och bättre förmåga att reproducera till våren.

Klimat

Det finns även indikationer på att klimatet spelar en roll, speciellt på våren när övervintrande drottningar börjar bygga sina bon och söker efter föda, framförallt andra insekter, nektar, honungsdagg och växtsav. År som har extremt kalla och regniga vårar resulterar ofta i sämre förutsättningar och därmed ett minskat antal getingar under sommaren.

Välj land