Dags att renovera badrummet? Det här ska du tänka på!

Felaktiga renoveringar i badrum är vanligt förekommande. Även om du anlitar en eller flera entreprenörer för att renovera badrummet är det flera saker du själv bör hålla koll på för att säkerställa en korrekt genomförd renovering av ditt badrum. Följ nedan checklista innan, under och efter badrumsrenoveringen för ett lyckat resultat och arbetsprocess.

Innan renoveringen

Redan när du väljer entreprenör finns en hel del att tänka på:

 • Vi rekommenderar att du väljer samma entreprenör under hela renoveringens gång för enkelhetens skull.
 • Kommunikation är A och O. Oavsett om du har en eller flera entreprenörer för själva renoveringen kommer det vara olika yrkesgrupper involverade i projektet och missförstånd kan lätt uppstå.
 • Kolla referenser, gärna flera stycken.
 • Säkerställ att entreprenören har behörigheter, garantier och betalar skatt.
 • Skriv avtal som innehåller specifikationer på allt som ingår i uppdraget.
 • Kvalitetssäkra. Om entreprenören är ansluten till en branschorganisation kan du begära ett kvalitetsdokument som beskriver projektet och vilka material och produkter som använts.

Under renoveringen

När renoveringen är igång bör du dokumentera så mycket som möjligt med både bilder och mejlkorrespondens. Det finns några moment i projektet som du bör vara extra uppmärksam på:

 • Hela golvet lutar mot golvbrunnen.
 • Det finns inga andra genomföringar i golv utöver avlopp.
 • De fasta installationerna följer monteringsanvisningar.
 • Det finns fungerande frånluftsventilation.
 • Golvbrunn, tätskikt/brunnsmanschett och klämring är rätt monterade.
 • Rörgenomföringar är korrekt utförda.
 • Inbyggd WC har en inspektionslucka och dräneringsrör.
 • Spotlights i taket ska vara installerade av behörig elektriker.

Efter renoveringen

De vanligaste felen som uppstår efter en renovering grundar sig i att utförandet inte är fackmässigt utfört. Det innebär att arbetet ska utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material. Följs inte detta riskerar du som renoverar få nedsättning eller i sämsta fall helt utebliven skadeersättning från ditt försäkringsbolag vid en skada. Det kan exempelvis handla om att golvbrunnen ansluts fel, inte är utbytt eller saknar någon del – och att rörgenomföringar är felaktigt utförda eller börjar läcka. Ibland kan det vara svårt att uppfylla de branschkraven som finns, därför är det bra att du:

 • Gör en genomgång med din entreprenör och noterar de eventuella avvikelser som upptäcks vid renoveringen och vad detta kan innebära vid en skada.
 • Tar reda på vilka konsekvenser avvikelsen kan innebära vid en vattenskada

Välj land