Om du inte är nöjd

Om ditt ärende avser en försäkring

Om du tycker att Anticimex Försäkringar har gjort en felaktig bedömning i ett skadeärende kan du begära omprövning av beslutet. I en begäran om omprövning ska det framgå av vilken anledning beslutet är felaktigt, vilken villkorspunkt som åberopas som grund för ersättningskravet, eventuell bevisning som styrker detta krav samt en redogörelse av vad du kräver ersättning för. I den mån det är möjligt ber vi dig även inkomma med ditt ekonomiska anspråk i kronor samt en redogörelse kring vad beloppet avser.

En överklagan mailas till skador@anticimex.se (mailto:skador@anticimex.se) alternativt skickas per post till:

Anticimex Försäkringar AB
Att: Skadeavdelningen/Begäran om omprövning
Box 47025
100 74 Stockholm

Om du inte är nöjd med Skadeavdelningens hantering av ärendet kan du begära överprövning av skadeansvarig eller Anticimex reklamations- och skadenämnd. Nämnden ska på kundens begäran överpröva beslut som fattats inom Anticimex Försäkringar. Din handläggare kan hjälpa dig med att begära omprövning i nämnden. Förfarandet är skriftligt och alla befintliga handlingar tas i beaktande. Nämndens beslut omprövas inte inom Anticimex. Du kan begära prövning i reklamations- och skadenämnden genom att skicka ett mail till skador@anticimex.se (mailto:skador@anticimex.se) och ange Anticimex reklamations- och skadenämnd i ämnesraden eller genom att skicka ett brev till:

Anticimex reklamations- och skadenämnd
Box 47025
100 74 Stockholm

Om vi har försökt att lösa ett försäkringsärende tillsammans enligt ovan och du ändå inte är nöjd med beslutet eller hur du blivit bemött, vill vi gärna höra av dig angående vad vi skulle kunna göra bättre. I enlighet med vår absoluta målsättning att ha nöjda kunder och Finansinspektionens allmänna råd har du därför möjlighet att vända dig till Anticimex Försäkringars klagomålsansvarig. (mailto:klagomalsansvarig@anticimexforsakringar.se) För snabbast service avseende ditt klagomål, behöver vi ditt skadenummer eller försäkringsnummer, personuppgifter samt en redogörelse av vad i beslutet du anser är fel.

Klagomål avseende försäkringsdistribution utförd av Anticimex AB

Anticimex AB har utsett Jörgen Westman (anmäld till Finansinspektionen) som klagomålsansvarig för den försäkringsdistribution Anticimex AB utför åt Anticimex Försäkringar AB. Den som är klagomålsansvarig ansvarar för hantering och beslut av inkomna klagomål i enlighet med regelverket för försäkringsdistribution, vilket bland annat innebär att klagomål dokumenteras och registreras på lämpligt sätt. Klagomål ska besvaras och motiveras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska du som kund få meddelande om att klagomålet är emottaget och information om när svar kan förväntas.

Vid klagomål på utförd försäkringsförmedling bör du som kund i första hand vända dig till personen som har hanterat ärendet för att reda ut eventuella missförstånd. Alternativt kan du som kund kontakta klagomålsansvarig på Anticimex genom att mejla forsakringsdistribution@anticimex.se (mailto:forsakringsdistribution@anticimex.se).

Välj land