Anticimex: Minskad användning av bekämpningsmedel med 59 procent

Nyhet

I april presenterade Anticimex Sverige sin första hållbarhetsrapport. Den visar bland annat att företaget har minskat användningen av kemiska bekämpningsmedel med 59 procent på enbart fyra år. Nya innovativa saneringsmetoder och utbildningsinsatser är viktiga drivkrafter bakom minskningen.

Från och med räkenskapsåret 2017 är Sveriges 1600 största företag skyldiga att presentera en hållbarhetsrapport, som en ny lagstadgad bilaga till årsredovisningen. Anticimex hållbarhetsrapport visar att företagets användning av bekämpningsmedel har minskat med 59 procent sedan 2013, det vill säga mer än en halvering på bara fyra år. Under samma period har användningen av de omdiskuterade antikoagulanter som används mot råttor minskat med nästan 90 procent.

Samtidigt som användningen av bekämpningsmedel minskat har Anticimex omsättning ökat och företaget har nått rekordhöga marginaler.

- För Anticimex går ett ambitiöst miljöarbete hand i hand med både tillväxt och lönsamhet. Vårt mål är att fortsätta minska användningen av bekämpningsmedel, säger Anticimex VD Anders Lönnebo.

Anledningarna till att Anticimex användning av bekämpningsmedel har minskat såhär drastiskt är flera. Anticimex har under de senaste åren blivit världsledande inom digitala fällor och övervakningssystem mot skadedjur - lösningar som minskar behovet av bekämpningsmedel avsevärt. Företaget är ensamt om att ha ett eget innovationscenter som utvecklar digitala lösningar och andra giftfria saneringsmetoder. Samtidigt har Anticimex satsat mycket på utbildning av teknikerna.

- Många kanske tror att våra tekniker bara åker ut och fyller på råttgift, men det stämmer inte. De utför en analys av vilka metoder som är mest effektiva på plats hos kunden och genomför olika förebyggande åtgärder. Det innebär minskad användning av bekämpningsmedel, säger Karin Hanses, miljöchef på Anticimex.

Viktigaste orsakerna till minskad användning av bekämpningsmedel hos Anticimex:

  • Digitalisering. De nya uppkopplade fällorna och övervakningssystemet Smart är både effektiva och ger information om skadedjurens rörelsemönster. Det är avancerade IoT-lösning som minimerar användandet av kemiska bekämpningsmedel. Målet är att till år 2020 öka andelen digitaliserade lösningar för företagskunderna till 60 procent av värdet på avtalen.
  • Nya mekaniska metoder. Metoderna för mekanisk bekämpning av skadedjur har blivit oerhört mycket mer effektiva de senaste åren utan stor kemikalieanvändning. Ett exempel är bekämpning av vägglöss där Anticimex använder vägglushund för tidig upptäckt så att man därmed kan begränsa det område som behöver saneras. För att bli av med vägglössen använder Anticimex till stor del värme och kyla.
  • Utbildning. Anticimex internutbildning har utvecklats mycket de senaste fem åren. Teknikerna genomgår i genomsnitt 30 timmars utbildning varje år och den ökade kunskapen leder till bättre beslut kring val av metod och medel.
  • Lagstiftning. Hårdare kemikalielagar har inneburit att Anticimex har utvecklat nya metoder. Även kravet på en publik hållbarhetsrapport har varit en sporre för miljöarbetet.

Om hållbarhetsrapporten

Hållbarhetsrapporten bygger på ett EU-direktiv från 2014. Den ska bland annat innehålla information om hur företagets verksamhet påverkar miljön, sociala och personalrelaterade frågor och respekt för mänskliga rättigheter.

Kontakta oss:
Karin Hanses
Miljö- och kvalitetschef
Telefon: 072-2385142
E-post: karin.hanses@anticimex.se

Välj land